سبحان بهرامی زاده, نویسنده در وزمه - صفحه ۱۱ از ۱۱